Opus Dei of ‘Het ‘Werk van God’ is in Nederland vooral bekend als een obscure sekte met zelfkastijdende priesters door de verfilming van Dan Brown’s boek de ’Da Vinci Code’.

Katholieke vrijmetselaarij

In Spanje heeft de kerkelijke prelatuur een geheel andere reputatie. Het is het katholieke antwoord op de vrijmetselarij, vertegenwoordigd in de hoogste regionen van de samenleving, een macht om rekening mee te houden. Veel van de hooggeplaatste leden van Opus Dei zijn te vinden in de advocatuur, de rechtspraak, onder ministers, artsen en in de top van de financiële wereld.

Kenniselite

Deze kenniselite stamt grotendeels uit eigen kweek. De Opus Dei organisatie heeft door heel Spanje haar eigen scholen en universiteiten (eg. Navarra) met een uitstekende reputatie. De scholen zijn populair. Alleen al in Andalusië zijn negentien Attendis scholen met tweetalig onderwijs voor kinderen van 3 tot 18 jaar. De Sierra Blanca school in Málaga claimt zelfs een 100% slagingspercentage voor de toelatingsexamens van de Spaanse universiteiten.

Jeugd

De ideologische toegang tot de jeugd is verder nog georganiseerd in sportverengingen en zomerkampen. Buiten opleidingsinstituten bezit de organisatie banken, zoals de Spaanse Banco Popular en kantoren op Wall Street. De organisatie rekruteert haar leden onder devote katholieken die hun geloof in hun werk en dagelijkse leven proberen te beleven. Een van haar nieuwste jachtgronden is de maandelijkse bijeenkomst van de St. Mary Moorfields kerk in het hart van Londen’s financiële district, the City.

Schandalen

Tegelijkertijd kampt Opus Dei wereldwijd met schandalen. Vele Spanjaarden beschouwen het als een ultraconservatieve sekte, beschuldigd van hersenspoelgerij, dwang tot zelfkastijding en machtsmisbruik. De website Gracias a Dios, ¡nos fuimos! laat ex-leden aan het woord die, volgens henzelf godzijdank hebben kunnen vertrekken. De sekte wordt door hen beschuldigd van onder andere manipulatie.

De leden zouden niet vrij naar buiten mogen komen, er zouden gevallen zijn van schending van het briefgeheim en van censuur op boeken en kranten. Bovendien zouden zij hun loon af moeten staan aan de sekte.

Vrijwilligerswerk

Generaal FrancoAnderzijds staan de leden van Opus Dei bekend om het verrichten van vrijwilligerswerk, onder andere in culturele- en vrouwencentra en op medische hulpposten in ontwikkelingslanden.

Deze ‘Goddelijke Werken’ zijn ontstaan doordat de oprichter, Josemaría Escrivá in 1928 in Madrid hiertoe een opdracht van God had gekregen. Hij werd in 1902 geboren in Spanje en ontving in 1925 de priesterwijding.

Al snel werd hij een controversieel figuur, zo was hij een vertrouweling van de Generalisimo of Franco, de Spaanse leider die van 1939 tot aan zijn dood in 1975 een dictatoriaal bewind voerde.

Heiligverklaring stichter

Dit, noch het gebrek aan wonderen van Escrivá’s hand vormden een belemmering voor Paus Johannes-Paulus II om hem op 6 oktober 2002 op het Sint Pietersplein heilig te verklaren in aanwezigheid van een grote menigte. De toenmalige minister van defensie Trillo was zelfs op persoonlijke titel aanwezig.

De heiligverklaring is ongebruikelijk snel tot stand gekomen. De procedure is vooral in Spanje sterk bekritiseerd, gezien de normale gang van zaken waarbij het onderzoek tientallen jaren kan duren en er een aantal wonderen aan de heilig verklaarde toegeschreven moeten kunnen worden.

Hooggeplaatste sympathisanten

Escrivá kan nog steeds rekenen op hoog geplaatste openlijke sympathisanten zoals de Spaanse ex-premier Aznar. Ook de huidige paus Benedictus staat positief ten opzichte van de stichter van Opus Dei.

Wereldwijd heeft Escrivá’s club 88.000 leden, het overgrote deel bevindt zich in Latijns Amerika en Zuid-Europa. In Nederland is het ledenaantal met slechts een paar honderd mensen te verwaarlozen. In Spanje zijn er ruim 33.000 actieve gelovigen die zich bezighouden met het Werk van God.


Organisatie

De meeste leden van het Opus Dei (op dit moment rond 70 procent) zijn surnumerair. Dit zijn meestal getrouwde mensen die gewoon thuis wonen. De overige leden zijn mannen en vrouwen die zich om apostolische redenen aan het celibaat hebben gebonden.

De numeraire leden wonen doorgaans in centra van het Opus Dei. Zij zijn volledig beschikbaar voor apostolische activiteiten en voor de vorming van de andere leden van de prelatuur. Sommige vrouwelijke numerairs, numerair-auxiliair genoemd, wijden zich beroepsmatig vooral aan de huishoudelijke taken in de centra van de prelatuur.

Priesters

De priesters van de prelatuur zijn afkomstig uit de lekengelovigen van het Opus Dei. Zij zijn door de prelaat uitgenodigd om gewijd te worden na jarenlang lid te zijn en de priesteropleiding gevolgd te hebben. Hun priesterlijk werk staat vooral in dienst van de gelovigen van de prelatuur en van hun apostolische activiteiten.

Hiërarchie

Een “personele prelatuur” is een organisatievorm binnen de hiërarchische structuur van de Rooms-katholieke Kerk, met aan het hoofd een prelaat die verantwoording verschuldigd is aan de Congregatie voor de Bisschoppen; zowel leken als geestelijken kunnen ertoe behoren. Het woord personele geeft aan, dat het gaat om personen, terwijl bijvoorbeeld bisdommen en parochies geografisch bepaald worden.

apostolisch: het geloof verkondigen.

error:

Pin It on Pinterest

Share This